ประกาศ/คำสั่ง

รายการข้อมูลคลังความรู้และเอกสารเผยแพร่

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตราที่ ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขนาดไฟล์แนบ : 604 KB

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ที่ ๘/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ขนาดไฟล์แนบ : 234 KB

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๔) ขนาดไฟล์แนบ : 117 KB

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาดไฟล์แนบ : 10 MB

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขนาดไฟล์แนบ : 164 KB

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขนาดไฟล์แนบ : 10 MB

มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 347 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด" ขนาดไฟล์แนบ : 57 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขนาดไฟล์แนบ : 151 KB

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ขนาดไฟล์แนบ : 299 KB