สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 85 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 76 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 94 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 81 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 66 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 99 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 106 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 104 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 99 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 101 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบธันวาคม 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 104 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบพฤศจิกายน 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 106 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 57 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 110 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 85 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 90 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 88 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 91 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 75 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 91 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 91 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 90 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบธันวาคม 2561 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 90 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบพฤศจิกายน 2561 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 70 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 57 KB