ข้อมูลผู้บริหาร

แสดงรายนามผู้บริหารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตำบลถนนขาด
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000


เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 06-3225-3546
เบอร์โทรสำนักงาน : 034-340287-9
อีเมล์ : dop73pathom@gmail.com