ITA สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 140 KB

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 722 KB

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 432 KB

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการรายการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ขนาดไฟล์แนบ : 203 KB

O9 SocialNetworkเฟซบุ๊คแฟนเพจ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O8 Q&Aข้อมูลการติดต่อ/สอบถาม

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์รายการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายการข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O5 ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O3 อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O2 ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O1 โครงสร้างโครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม