ITA สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2565

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 140 KB

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O36-O37 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 69 KB

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O17 E-Serviceร่วมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการรายการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 203 KB

O10 แผนดำเนินงานประจำปีแผนดำเนินงานประจำปี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 92 KB

O9 SocialNetworkเฟซบุ๊คแฟนเพจ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O8 Q&Aข้อมูลการติดต่อ/สอบถาม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์รายการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องรายการข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O5 ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 2 MB

O3 อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O2 ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

O1 โครงสร้างโครงสร้างและอัตรากำลัง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 545 KB