นายนพดล นมรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
ระบบงานและข้อมูล

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่เพื่อแสดงกฏหมายในความรับผิดชอบ

ข้อมูลการติดต่อ/สอบถาม

คลิกที่นี่เพื่อแสดงรายละเอียดข้อมูลการติดต่อ/สอบถาม

Mobile Application สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติ

คู่มือการใช้งาน Mobile Application สำหรับผู้ถูกคุมประพฤติ

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กรมคุมประพฤติ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์กรมคุมประพฤติ

เฟซบุ๊คแฟนเพจ

เฟซบุ๊คแฟนเพจ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

ITA สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2565

คลิกที่นี่เพื่อแสดงสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
รายการข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

รายการเอกสารดาวน์โหลด
รายการข้อมูลเอกสารดาวน์โหลดของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
  • ประกาศ/คำสั่ง
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  • คลังความรู้และเอกสารเผยแพร่

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตราที่ ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขนาดไฟล์แนบ : 604 KB

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศบค.) ที่ ๘/๒๕๖๕ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ขนาดไฟล์แนบ : 234 KB

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๔) ขนาดไฟล์แนบ : 117 KB

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาดไฟล์แนบ : 10 MB

ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขนาดไฟล์แนบ : 164 KB

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขนาดไฟล์แนบ : 10 MB

มาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 347 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม "สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด" ขนาดไฟล์แนบ : 57 KB

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขนาดไฟล์แนบ : 151 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 85 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 76 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 94 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 81 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 66 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 99 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 106 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 104 KB

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ขนาดไฟล์แนบ : 99 KB

คู่มือการใช้งาน Application on mobile ขนาดไฟล์แนบ : 703 KB